Urząd
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Gmina Inowrocław - Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
 1. podejmowanie działań związanych z kierunkiem rozwoju przestrzennego oraz typowanie obszarów do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub korekty planów wcześniej zatwierdzonych;
 2. udział w pracach przygotowawczych związanych z procedurą sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 3. przygotowywanie i sporządzanie decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 4. prowadzenia spraw związanych ze sporządzaniem i uchwaleniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, a w szczególności przygotowywaniem założeń, w tym wynikających ze strategii i przygotowywaniem projektu studium oraz podejmowanie działań związanych z wykonywaniem jego ustaleń (wypisy i wyrysy z ustaleń planów, zaświadczenia i opinie);
 5. prace organizacyjno-techniczne przy dokonywaniu okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, wynikających z realizacji planu miejscowego i oceny aktualizacji tego planu;
 6. podejmowanie wszelkich działań związanych z przygotowywaniem i wydaniem decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wskazaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do inwestycji o oznaczeniu lokalnym;
 7. przygotowywanie materiałów w sprawie nazewnictwa ulic i placów, nadawanie numeracji porządkowej budynków, ustalanie potrzeb i zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych;
 8. dokonywanie rozgraniczeń nieruchomości;
 9. zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości;
 10. prowadzenie postępowań administracyjnych oraz opracowywanie decyzji w sprawach określonych przepisami o gospodarce nieruchomościami, sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem lub użyczenie gruntów stanowiących własność Gminy na rzecz osób prawnych i osób fizycznych w drodze przetargu lub w trybie bezprzetargowym;
 11. przejmowanie gruntów na cele publiczne - nabywanie, wywłaszczanie, regulacja własności;
 12. prowadzenie postępowań w zakresie ustalania odszkodowań za przejęte grunty przez Gminę;
 13. prowadzenie spraw z zakresu ustalania opłaty adiacenckiej i tzw. renty planistycznej;
 14. prowadzenie spraw związanych z mieszkalnictwem komunalnym i socjalnym na terenie gminy;
 15. prowadzenie spraw związanych z zabytkami.
 16. prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami na terenie Gminy oraz koordynowanie gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy;
 17. prowadzenie spraw dotyczących kontroli osób fizycznych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska;
 18. prowadzenie spraw w oparciu o zapisy ustawy Prawo wodne;
 19. prowadzenie spraw wynikających z zadań gminy określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 20. prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem zgłoszeń i wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów wraz z określeniem wysokości opłat i kar oraz innych zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody,
 21. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych;
 22. prowadzenie spraw w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami;
 23. prowadzenie spraw związanych z ochroną powietrza;
 24. współpraca z odrębnymi jednostkami w zakresie ochrony środowiska;
 25. edukacja ekologiczna;
 26. obsługa PSZOK;
 27. przygotowywanie wymaganych prawem sprawozdań i informacji.

Naczelnik
Kamil Bębnista
tel.: 52 355 58 67
e-mail: kamil.bebnista@gminainowroclaw.eu 

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
 
Na górę