Urząd
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Wydział Przestrzeni i Gruntów
Gmina Inowrocław - Wydział Przestrzeni i Gruntów
 1. Podejmowanie działań związanych z kierunkiem rozwoju przestrzennego oraz typowanie obszarów do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub korekty planów wcześniej zatwierdzonych.
 2. Udział w pracach przygotowawczych, związanych z procedurą sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 3. Przygotowywanie i sporządzanie decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 4. Prowadzenia spraw związanych ze sporządzaniem i uchwaleniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, a w szczególności przygotowywaniem założeń, w tym wynikających ze strategii i przygotowywaniem projektu studium oraz podejmowanie działań związanych z wykonywaniem jego ustaleń (wypisy i wyrysy z ustaleń planów, zaświadczenia i opinie).
 5. Prace organizacyjno-techniczne przy dokonywaniu okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, wynikających z realizacji planu miejscowego i oceny aktualizacji tego planu.
 6. Podejmowanie wszelkich działań związanych z przygotowywaniem i wydaniem decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wskazaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do inwestycji  o oznaczeniu lokalnym.
 7. Przygotowywanie materiałów w sprawie nazewnictwa ulic i placów, nadawanie numeracji porządkowej budynków, ustalanie potrzeb i zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych.
 8. Dokonywanie rozgraniczeń nieruchomości.
 9. Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości.
 10. Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz opracowywanie decyzji w sprawach określonych przepisami o gospodarce nieruchomościami, sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem lub użyczenie gruntów stanowiących własność Gminy na rzecz osób prawnych i osób fizycznych w drodze przetargu lub w trybie bezprzetargowym.
 11. Przejmowanie gruntów na cele publiczne - nabywanie, wywłaszczanie, regulacja własności.
 12. Prowadzenie postępowań w zakresie ustalania odszkodowań za przejęte grunty przez Gminę.
 13. Prowadzenie spraw z zakresu ustalania opłaty adiacenckiej i tzw. renty planistycznej.
 14. Prowadzenie spraw związanych z mieszkalnictwem komunalnym i socjalnym na terenie gminy.
 15. Prowadzenie spraw związanych z zabytkami.
   

Dyrektor
Agnieszka Dolatowska
tel.: 52 355 58 17
e-mail: agnieszka.dolatowska@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
Kamil Bębnista
tel.: 52 355 58 67
e-mail: kamil.bebnista@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego
Paulina Rychczyńska
tel.: 52 355 58 19
e-mail: paulina.rychczynska@gminainowroclaw.eu

Referat Gruntów i Mienia Komunalnego
Stanowisko
ds. gospodarki mieniem komunalnym
Małgorzata Walczak
tel.: 52 355 58 47
e-mail: malgorzata.walczak@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. gruntów
Paulina Rezler
tel.: 52 355 58 16
e-mail: paulina.rezler@gminainowroclaw.eu

 

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
 
Na górę