Deklaracja dostępności
Gmina Inowrocław - Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gmina Inowrocław zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gminainowroclaw.eu

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:
- część zamieszczonych na stronie dokumentów w formie plików PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX nie jest dostępna cyfrowo w całości, nie zamieszczono tekstu alternatywnego ww. dokumentów,
- część z opublikowanych zdjęć, grafik i wykresów nie posiada opisu alternatywnego,

Wyłączenia:
- multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- pliki wytworzone przez inne podmioty niż UG Inowrocław i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
- treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- treści niedostępne cyfrowo będą udostępniane osobom zainteresowanym na wniosek zgodnie z procedurą.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-20.

Metoda przygotowania oświadczenia
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest sekretarz Urzędu Gminy Inowrocław e-mail: sekretarz@gminainowroclaw.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 355 58 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie, do której mają zastosowanie przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich pod adres: www.rpo.gov.pl/

Osobą do kontaktu w sprawie procedury wnioskowo-skargowej jest sekretarz Urzędu Gminy Inowrocław: sekretarz@gminainowroclaw.eu, tel.: + 48 52 355 58 22.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające
Data publikacji strony internetowej gminainowroclaw.eu: 2017-09-02.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2020-03-22.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
Urząd Gminy Inowrocław
ul. Królowej Jadwigi 43 88-100 Inowrocław
centrala: + 48 52 355 58 10, + 48 52 357 02 51, fax: + 48 52 354 04 90
strona internetowa: https://gminainowroclaw.eu

Skróty klawiszowe:
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona internetowa Urzędu Gminy Inowrocław prowadzona jest przez zespół redakcyjny. Dokładamy wszelkich starań aby strona internetowa Urzędu była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię i oprogramowanie.

Dostępność architektoniczna
Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynku Urzędu Gminy Inowrocław są dostępne u sekretarza Gminy Inowrocław pod numerem telefonu + 48 52 355 58 22, lub adres e-mail: sekretarz@gminainowroclaw.eu.
Ponadto w związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się Urząd Gminy Inowrocław rozszerzył w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem. Więcej informacji na ten temat można pod numerem telefonu + 48 52 355 58 22, lub adres e-mail: sekretarz@gminainowroclaw.eu.

Link QR - Deklaracja dostępności
skanuj link
kopiuj link
 
Na górę