Mieszkaniec
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Przemoc w rodzinie
Gmina Inowrocław - Przemoc w rodzinie

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa, co należy rozumieć jako przemoc w rodzinie:
„… jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne osób dotkniętych przemocą.”

Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy:

 • przemoc fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej (obejmuje takie zachowania agresywne, jak popychanie, policzkowanie, szarpanie, kopanie, duszenie, bicie pięścią, ciskanie w kogoś przedmiotami, użycie broni, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.);
 • przemoc psychiczna - naruszanie godności osobistej (wyśmiewanie poglądów i opinii, religii, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu, pożywienia, wyzywanie, upokarzanie, stosowanie gróźb, kontrolowanie, używanie wulgaryzmów itp.);
 • przemoc seksualna - naruszenie intymności (gwałt, wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka, wyśmiewanie zachowań seksualnych, wyśmiewanie wyglądu, ciała, gwałt małżeński itp.);
 • przemoc ekonomiczna - naruszenie własności (odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych materialnych potrzeb rodziny, itp.);
 • zaniedbanie - naruszenie obowiązku opieki ze strony osób bliskich (nie dawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy, itp.).

Cykle przemocy
To specyficzny cykl przemocy składający się z trzech powtarzających się faz:
Faza budowania napięcia - stopniowy wzrost napięcia i agresywności sprawcy
Faza eskalacji - faza gwałtownej przemocy, zagrażającej zdrowiu i życiu ofiary
Faza miesiąca miodowego - w której sprawca wyraża żal i przeprasza za swoje zachowanie

Przemoc jest przestępstwem i nikt nie ma prawa krzywdzić drugiej osoby.  Kto ma przewagę i za pomocą siły stara się zmusić drugą osobę do określonego zachowania - stosuje przemoc. To sprawca  jest odpowiedzialny za swoje zachowanie, niezależnie od tego co zrobiła i jak reagowała ofiara!

Zespół interdyscyplinarny
Ustawodawca zobowiązał wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do powołania Zespołów Interdyscyplinarnych. Zadaniem własnym gminy jest tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Działania Zespołu mają wspierać rodziny doświadczające przemocy pracą interdyscyplinarną. Zespół Interdyscyplinarny jest elementem gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Można powiedzieć, że jest on narzędziem systemowej współpracy, która powinna być oparta na podejściu wielopłaszczyznowym, pozwalającym szeroko przyglądać się zjawiskom społecznym i inicjować zmiany społeczne.

art. 9a pkt. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Zespół Interdyscyplinarny to przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • Policji,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia,
 • organizacji pozarządowych,
 • kuratorzy sądowi,
 • w skład zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy.


Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego określa art. 9b pkt.1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Należą do nich:

 • integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów,
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół może tworzyć grupy robocze.


Zadania Grupy Roboczej określa art. 9a pkt. 11 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Należą do nich:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Skuteczne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wymaga bezwzględnego karania osób stosujących przemoc oraz podejmowania innych działań mających na celu zapobieganie temu zjawisku. Sankcje dla osób stosujących przemoc przewidziane są w różnych artykułach kodeksu karnego!!!

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie w Gminie Inowrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu
ul. Królowej Jadwigi 43
tel.: 52 355 58 55
 

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
Przemoc w rodzinie  
(58 KB / .pdf)
2.
pobierz plik
Punkty pomocy  
(25 KB / .pdf)
 
Na górę