Mieszkaniec
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Dodatek osłonowy
Gmina Inowrocław - Dodatek osłonowy

Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym wprowadza na rzecz mniej zamożnych gospodarstw domowych wsparcie finansowe w postaci dodatku osłonowego na 2022 r.

Wniosek o dodatek oslonowy - link.

Ma on stanowić  wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanych w ustawie cudzoziemcom, w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które spełnią określone kryterium dochodu.
1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie  przekracza kwoty 2100 zł,
2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Dochód - to nasze przychody z całego roku, od których należy odjąć podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Nie wlicza się do niego alimentów płaconych na rzecz innych osób.

Ustala się go na podstawie wpływów osiągniętych w:
2020 r. - w przypadku wniosku złożonego do dnia 31.07.2022 r.
2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01.08.2022 r. do dnia 31.10.2022 r.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny. W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony.

Dodatek osłonowy – ile wyniesie
Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania. 

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków otrzymają wyższe świadczenie.


Dodatek osłonowy – jak będzie wypłacany?
Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego może być złożony w gminie w której zamieszkuje wnioskodawca. W Gminie Inowrocław wniosek o dodatek osłonowy składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Królowej Jadwigi 43, Inowrocław, bądź drogą elektroniczną.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
Dodatek osłonowy  
(48 KB / .pdf)
 
Na górę