Dziś jest niedziela, 22 kwietnia 2018 r.
     imieniny obchodzą: Kaja, Leon, Łukasz
Youtube - Gmina Inowrocław
Facebook - Gmina Inowrocław
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczny Urząd Podawczy
Inwestor
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Google+
 Udostępnij na Twitterze
Inwestor
Gmina Inowrocław - Inwestor

Poniżej prezentujemy informacje na temat nieruchomości, które są własnością gminy Inowrocław i są przeznaczone do sprzedaży.

Wszelkich szczegółowych informacji na ten temat udzelamy pod numerem tel. 52 355 58 19 lub 52 355 58 16.  Zapytania dotyczące terenów inwestycyjnych można kierować również na adres e-mail: sekretariat@gminainowroclaw.eu.


Cieślin

Teren działki znajduje się w obszarze, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w obrocie prawnym nie pozostaje wcześniej wydana decyzja Wójta Gminy Inowrocław, która ustalałaby sposób zagospodarowania i warunki zabudowy przedmiotowego terenu. W związku z powyższym, w przypadku lokalizacji inwestycji w tym rejonie Gminy Inowrocław, wymagane jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.).


Pławin

Działki znajdują się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr X/66/2003 z dnia 29.05.2003r, opublikowaną w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 98, poz.1448 z dnia 19 września 2003r. W planie tym teren działek oznaczony jest symbolem MN/U - o przeznaczeniu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.


Jaksice

Teren działki objęty jest prawomocną decyzją Wójta Gminy Inowrocław o warunkach zabudowy (decyzja z dnia 27 stycznia 2015r. znak: RGP.1.6730.113.2014) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W ewidencji gruntów oznaczona jest jako tereny rolne kl. IVa o pow.
0,7098 i grunty pod rowami (W) o pow. 0,0200 ha.


Słońsko

Są to nieruchomości niezabudowane, usytuowane w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XXXIV/310/2014 z dnia 31 marca 2014r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2014r. poz.1208 . W planie tym przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


Przetargi na działki pod zabudowę jednorodzinną

 

11.04.2018 Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w przetargach ustnych nieograniczonych Szczegóły
22.02.2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
12.10.2017 Ogłoszenie Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Słońsko, zapisanych w księdze wieczystej KW Nr BY11/00057925/8, oznaczonych nr działek: 92/6 o pow. 0,0851 ha, 92/11 o pow. 0,0800 ha oraz nieruchomości położonej w miejscowości Słońsko zapisanej w księdze wieczystej KW Nr BY1I/00070321/1 oznaczonej nr działki 97/1, o pow. 0,1252 ha. Szczegóły
17.08.2017 Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Słońsko, zapisanych w księdze wieczystej KW Nr BY1J/00057925/8, oznaczonych nr działek: 92/5 o pow. 0,0851 ha, 92/6 o pow. 0,0851 ha, 92/11 o pow. 0,0800 ha, 92/12 o pow. 0,0800 ha oraz nieruchomości położonej w miejscowości Słońsko zapisanej w księdze wieczystej KW Nr BY1I/00070321/1 oznaczonej nr działki 97/1, o pow. 0,1252 ha, Szczegóły
10.08.2017 Wykaz Wójt Gminy Inowrocław informuje, że przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Góra oznaczoną numerem działki 86 o pow. 0,2500 ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00079408/8. Szczegóły
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Google+
 Udostępnij na Twitterze
Gmina Inowrocław