Gmina
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Otwarte konkursy ofert
Gmina Inowrocław - Otwarte konkursy ofert

Nabór na konkurs nr 1/2021.

1) Konkurs nr 1/2020.

2) Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku.

3)  Zarządzenia nr 271/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

4) Zarządzenie nr 296/2021 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.


--------------------------------

Otwarte konkursy ofert ogłoszone

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe - stowarzyszenia, towarzystwa, kluby, koła gospodyń wiejskich do wzięcia udziału w tegorocznych konkursach ofert. Czekamy z niecierpliwością na Wasze propozycje i projekty. Jesteśmy przekonani, że również w tym roku zaskoczą nas Państwo pomysłowością i zaangażowaniem, które bardzo cenimy.

Ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych w 2021 r. w zakresie:
- ochrony i promocji zdrowia,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
- turystyki i krajoznawstwa,
- ratownictwa i ochrony ludności.

Przystąpienie do konkursu.
Należy złożyć ofertę na realizację zadania - elektronicznie za pomocą Generatora ofert dostępnego na stronie Internetowej https://gminainowroclaw.engo.org.pl oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z Generatora zawierający sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną.

Oferty prosimy składać do 22 lutego 2021 r. do godz. 15.30

  • pocztą na adres: Gmina Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław,
  • osobiście do Biura Obsługi Klienta, Urząd Gminy Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław.

O zachowaniu terminu decyduje łącznie: data oraz godzina złożenia oferty w Generatorze ofert, data dostarczenia oferty do Urzędu Gminy Inowrocław lub data stempla pocztowego (najpóźniej w dniu 22 lutego 2021 r.).

Czekamy na owocną współpracę!

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych konkursów zawarte są w wyżej załączonych linkach.

 

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
wzór porozumienia z wolontariuszem  
(33 KB / .doc)
2.
pobierz plik
karta czasu pracy wolontariusza  
(50 KB / .doc)
3.
pobierz plik
wzór opisu faktury  
(42 KB / .doc)
4.
pobierz plik
Oświadczenie członka stowarzyszenia pracującego społecznie  
(16 KB / .docx)
 
Na górę