pomniejsz powiększ

URZĄD GMINY


TWOJA GMINA


INWESTYCJE


Informacje o odpadach komunalnych


OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY


Ochrona Środowiska


Linki

1464161767logo.png 1247833391eup.jpg 1247833278bip.jpg 1307737060banerek_rios.jpg 1386671989logo.png 1389273293gmina_youtube.jpg 1389273328gmina_facebook.jpg 1427655469buton_do_centrum_3.jpg 1453373962beztytuu.JPG 1455024107logoinfostrad.jpg

Kalendarium

Danieli
Bohdana

10

grudzien

PWŚCPSN
1    1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31  

Nieruchomości
1421310566.jpg
Ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości na terenie Gminy Inowrocław:
Mała Ojczyzna
1311768170.jpg
Gmina Inowrocław jest gminą leżącą w centrum województwa kujawsko-pomorskiego, w obrębie zachodniej części Kujaw
SMS serwis
1421319081.jpg
Jeśli chcesz bezpłatnie otrzymywać wiadomości z gminy na telefon komórkowy już dzisiaj zarejestruj się w bezpłatnym systemie powiadamiania SISMS

Aktualności Urząd

Zawiadomienie o nadaniu indywidualnych numerów kont.

Zawiadomienie o nadaniu indywidualnych numerów kont.

Wójt Gminy Inowrocław zawiadamia, że w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla każdego użytkownika został utworzony w Banku Spółdzielczym w Inowrocławiu, indywidualny numer konta bankowego, służący tylko i wyłącznie do dokonywania wpłat za odpady komunalne.

W związku z powyższym prosimy o dokonywanie opłat za odpady komunalne na indywidualne numery kont lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Inowrocław.

więcej >>>

środa, 23.11.2016 13:26

GMINA INOWROCŁAW INFORMUJE

GMINA INOWROCŁAW INFORMUJE

Zgodnie z umową dotacji Nr DB16093/OZ-az § 11, zawartą w dniu 27.07.2016 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Inowrocław oraz aneksem nr 1 do umowy z dnia 12.10.2016 roku oraz pismem: Znak: WF-T/R/680/2016 z dnia 08.11.2016 roku, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przekazano kwotę: 30.179,97 zł pin - z WFOŚiGW: 15.089,99 zł - z NFOŚiGW: 15.089,98 zł na pokrycie kosztów zadania: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław.

 

http://www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl/art/id/5954

więcej >>>

poniedziałek, 21.11.2016 10:42

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Szanowni Państwo!

W związku z nadmierną ilością zgłoszeń odpadów wielkogabarytowych, uprzejmie informujemy, że akcja ich odbierania od właścicieli nieruchomości jest opóźniona.

Serdecznie przepraszamy za niedogodności; prosimy o pozostawienie odpadów przed nieruchomościami - na pewno będą one odebrane.

więcej >>>

piątek, 18.11.2016 11:02

XXI sesja Rady Gminy Inowrocław

XXI sesja Rady Gminy Inowrocław

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź. zm./ zwołuję XXI sesję Rady Gminy Inowrocław na 25 listopada 2016 r. o godz. 9:00. Obrady sesji odbędą się w świetlicy wiejskiej w Jacewie nr 61.

 

 

http://www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl/art/id/5951

więcej >>>

piątek, 18.11.2016 09:13

Podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych „Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław"

Zgodnie z Uchwałą nr XXVI/2015/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 maja 2013r. Wójt Gminy Inowrocław zarządzeniem Nr 204/2016 z dnia 4 sierpnia 2016r. ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław, a obwieszczeniem z dnia 1 września 2016r. udostępnił ocenę
oddziaływania na środowisko do Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław. Wójt Gminy Inowrocław zapewnił możliwość udziału społeczeństwa konsultacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław oraz w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wójt Gminy Inowrocław podał do publicznej wiadomości informację o opracowaniu Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się ich treścią i składania uwag i wniosków. We wskazanym terminie nie wpłynęły uwagi do przedmiotowych dokumentów.

więcej >>>

czwartek, 10.11.2016 15:26

Zagospodarowanie zielenią terenów wokół obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Żalinowo, gm. Inowrocław

Zagospodarowanie zielenią terenów wokół obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Żalinowo, gm. Inowrocław

Gmina Inowrocław informuje, iż przedsięwzięcie pn.:” Zagospodarowanie zielenią terenów wokół obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Żalinowo, gm. Inowrocław” ostało zrealizowane dzięki dotacji z dnia 1 marca 2016 r., znak:DU.4307.120.15, L.dz.1146/16 przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 

 

więcej >>>

czwartek, 29.09.2016 14:35

Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław na lata 2016-2022

Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław na lata 2016-2022

Zgodnie z Obwieszczeniem   Wójta Gminy Inowrocław z dnia 1 września 2016r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław na lata 2016-2022" prognoza ta wraz z Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław informujemy że: dokument ten zostaje wyłożony w dniach od 14.09.2016 r. do dnia 04.10.2016 r. do publicznego wglądu w pokoju nr 6 (parter) Urzędu Gminy Inowrocław , ul. Królowej Jadwigi 43 , 88-100 Inowrocław, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: http://www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl/ w dziale ogłoszenia/aktualności.

Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Inowrocław lub drogą poczty elektronicznej na adres konsultacje@gminainowroclaw.eu, do dnia 04.10.2016 r.

więcej >>>

środa, 14.09.2016 09:31

Bezpłatne szczepienia dziewczynek z terenu Gminy Inowrocław przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)

Bezpłatne szczepienia dziewczynek z terenu Gminy Inowrocław przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)

Gminy Inowrocław informuje o rozpoczęciu naboru do realizacji programu szczepień dziewczynek z terenu Gminy Inowrocław przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego.

Szczepienia będą prowadzane w okresie od 21 października 2016 r. do M) kwietnia 2017 r. w następujących dawkach:

  1. pierwsze szczepienie w okresie od 21 października 26 r. do3i października 20)6 r.
  2. drugie szczepienie w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r.

Koszt szczepionek i usługi szczepienia zostanie sfinansowany z budżetu Gminy Inowrocław.

Szczepieniem objęte będą 11 - letnie dziewczynki zamieszkałe na terenie Gminy Inowrocław, urodzone w 2005 roku lub starsze, które do tej pory nie były szczepione.

Usługę podania szczepionki wykona Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Marek Kaczmarczyk Praktyka Lekarza Rodzinnego, ul. Dworcowa 8, 88-181 Jaksice, tel. 52 35 11 680.

Zapisy na szczepienia przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Inowrocławiu, pok. nr 13 a, tel. 52 35 55 822 lub 52 35 10 575 do dnia 10 października Wójt 2016 roku.

Wymagane jest złożenie przez rodziców lub opiekunów prawnych pisemnej zgody na zaszczepienie dziecka.

Deklaracja zgody w załączeniu - do pobrania .

 

więcej >>>

wtorek, 13.09.2016 13:31

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław na lata 2016-2022".

 

 

 

 

więcej >>>

czwartek, 01.09.2016 15:28

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Inowrocław na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Inowrocław na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Inowrocław na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024” Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353, z późn. zm.), zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Inowrocław na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024” w dniach od 01.09.2016 r. do dnia 23.09.2016 r. Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w pokoju nr 6 Urzędu Gminy Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: http://www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl/
Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.
Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Inowrocław lub drogą poczty elektronicznej na adres: goios1@gminainowroclaw.eu do dnia 23.09.2016 r.

więcej

więcej >>>

czwartek, 01.09.2016 15:13

Strona:

Szkolne Newsy


Wyszukiwane tematy


Polecamy

Szkoła Podstawowa w Górze Gimnazjum Sławęcinek Gimnazjum Żalinowo Szkoła Podstawowa im. Rodu Piastów w Tupadłach Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Jaksicach Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Turzanach
Kontakt Mapa serwisu